Skip to content

Obnova historických pamiatok

Zachovanie našej architektúry je pre budúcnosť nanajvýš dôležité. Prvé moderné zákony na ochranu historických pamiatok boli prijaté pred viac ako 100 rokmi a odvtedy sa neustále rozvíjajú. Historické pamiatky predstavujú cenné kultúrne dedičstvo, pretože nám pripomínajú našu minulosť a históriu. Navyše, niektoré pamiatky sú príliš krásne na to, aby sme ich nechali zmiznúť. 

Cieľom obnovy historických pamiatok je dosiahnutie vysokej úrovne autenticity čo najpresnejšou replikáciou materiálov a techník, ako aj ochranu pred ďalším poškodením. Ak si to však proces vyžaduje, obnova zahŕňa aj vykonávanie moderných prác, ako je napríklad výmena zastaraných zariadení.

Na Slovensku dohliada na obnovu historických pamiatok Pamiatkový úrad SR, ktorý je orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad má celoslovenskú pôsobnosť – riadenie a kontrolu vykonáva prostredníctvom krajských pamiatkových úradov.

 

Úrovne obnovy

Revitalizáciu chápeme, ako obnovu historicko-kultúrnej pamiatky. Môže ísť o víťazné oblúky, sochy, budovy alebo iné umelecké a kultúrne statky. Obnova kultúrnej pamiatky je súhrn odborných činností, pomocou ktorých sa vykonáva údržba, konzervovanie, reštaurovanie, rekonštrukcia alebo reštitúcia kultúrnej pamiatky, prípadne nejakej jej časti. V praxi môže ísť, napr. o obnovu fasády, opravu strechy, výmenu okien, zmenu vnútorných dispozícií a pod. 

 

Obnova historických pamiatok začína komplexným preskúmaním a posúdením stavu príslušného objektu reštaurátormi a môže byť vykonaná len na základe povolenia miestneho príslušného krajského pamiatkového úradu. V opačnom prípade by išlo o nezákonne konanie, ktoré môže mať v niektorých prípadoch povahu trestného činu.

 

Historické budovy majú svoje vlastné špecifické predpisy, ktoré musia spĺňať. Ak nie ste odborníkom na danú problematiku, bude vo vašom najlepšom záujme najať si alebo poradiť sa s firmami na obnovu historických pamiatok a architektmi. Spoľahnúť sa na odborné rady tých, ktorí už podobné výzvy prekonali, vám ušetrí čas, peniaze a bolesť hlavy. 

 

Môžeme tiež povedať, že obnova pamiatok je dokonalý spôsob recyklácie, ktorý pomáha šetriť energiu vynaloženú na výrobu a prepravu stavebných materiálov. Okrem toho pomáha zachovať kapitál investovaný do štruktúry vo forme energie, práce, času, nákladov a emócií.

 

Podľa miery zásahu existujú viaceré úrovne obnovy, ktoré možno použiť v závislosti od zámeru obnovy, súčasného stavu alebo historického významu danej pamiatky.

 

Konzervácia

Konzervácia – starostlivosť o zachovanie pamiatok, sa vykonáva s minimálnym zásahom. Jednoducho povedané, ide o uchovávanie pamiatky v doterajšom stave, bez akéhokoľvek nového prírastku k jej základným komponentom. Cieľom konzervácie pamiatok je nielen zachovanie ich pôvodnej štruktúry, ale aj využitie všetkých poznatkov a techník, ktoré môžu prispieť k štúdiu a ochrane architektonického dedičstva. 

 

Reštaurovanie  

Je veľmi podobné konzervácii. Proces reštaurácie sa zameriava na zachovanie historického charakteru štruktúry, aj keď s malými úpravami, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršeniu alebo poškodeniu pamiatky. Podľa platnej legislatívy na Slovensku predstavuje reštaurovanie osobitný druh obnovy, ktorý je zameraný na výtvarné a umelecko-remeselné časti a prvky historickej architektúry. V zahraničí reštaurovanie či reštaurácia predstavuje odborné ošetrenie poškodenej pamiatky, pri ktorom sa vhodným spôsobom nahradia chýbajúce drobnejšie a menej dôležité časti architektúry s cieľom obnoviť pôvodný vzhľad historickej pamiatky.

 

Rekonštrukcia

Pri rekonštrukcii je možné doplnenie chýbajúcej či nahradenie poškodenej časti pamiatky s cieľom obnovy pôvodného vzhľadu. A to aj v prípade, ak ide o podstatnú časť pamiatky. Výmena pôvodného prvku môže byť jeho kópiou, odlišným prvkom (materiálovo, opracovaním, farebne…) alebo voľným zakomponovaním nového prvku v duchu architektonickej podoby historickej pamiatky. 

 

Rekonštrukcia môže byť niekedy dosť kontroverzná, najmä pokiaľ ide o historické pamiatky, pretože umožňuje, aby sa špecifické časti pamiatky obnovili pomocou moderných technológií a materiálov novej doby. 

 

Reštitúcia

V tomto prípade ide obnovu pôvodného vzhľadu pamiatky, ktorý bol prekrytý alebo zmenený stavebným, technickým alebo výtvarným zásahom. Reštitúcia sa vykonáva odstránením nechceného zásahu a pamiatka sa tým vráti do pôvodnej podoby, v akej sa zachovala.Prečo je obnova dôležitá?

Renovácia historických pamiatok pomáha zachovať nielen hodnotné stavby a iné diela pre budúcnosť, ale zachováva aj našu minulosť. Ako krajina máme dlhú a podrobnú históriu. Pamiatky sú dôkazom našej architektonickej zdatnosti, a preto ich treba zachovať pre ďalšie generácie. Úspešný proces obnovy môže zlepšiť estetiku, bezpečnosť a celkovú životnosť pamiatok.

 

Taktiež mnohé historické a pamiatkové budovy ponúkajú bohatú históriu architektonických a dizajnových prvkov, ktoré dnes už tak ľahko nenájdete. 

 

Záchrana historických pamiatok (zväčša budov) pred demoláciou je navyše nevyhnutná pre rast ekonomiky z dlhodobého hľadiska. Z aspektu cestovného ruchu sú architektonické stavby dôležité, pretože vytvárajú pracovné miesta a príležitosti pre miestnych aj medzinárodných odborníkov. Rovnako môžu prilákať pozornosť zahraničných turistov.Ako postupovať pri obnove nehnuteľnej pamiatky (na Slovensku) ?

Pri plánovanej obnove historickej pamiatky je potrebné predložiť žiadosť o rozhodnutie k zámeru obnovy krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ). Táto žiadosť zohľadňuje úmysel obnovy pamiatky s cieľom chrániť jej hodnotu. Žiadosť je potrebné vypracovať v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

 

Po posúdení žiadosti stanoví KPÚ podmienky, na základe ktorých vydá povolenie na vykonanie obnovy. Tie by mali chrániť pamiatku pred ďalším poškodením alebo zničením. V podmienkach je určené aj to, či je možné pripraviť danú obnovu len na základe osobitných výskumov a inej prípravnej projektovej dokumentácie. Rovnako sú v nich uvedené prípustné predpokladané práce obnovy a povinnosť vopred oznámiť KPÚ začiatok a predpokladaný koniec obnovy.

 

Ak vlastník s podmienkami súhlasí, dá na ich základe vypracovať prípravnú a projektovú dokumentáciu. Naopak, v prípade nesúhlasu, môže postupovať podľa poučenia v rozhodnutí. Vypracovaný osobitný výskum, ako aj všetky potrebné dokumenty predloží opäť krajskému pamiatkovému úradu, ktorý vydá záväzné stanovisko ku každej dokumentácii. 

 

Stavebný úrad následne na základe osobitného záväzného stanoviska KPÚ rozhoduje pri všetkých druhoch konania (stavebné, územné, kolaudačné, o zmene stavky, odstránení nehnuteľnosti atď.). S rozhodnutím o projekte od stavebného úradu môže vlastník pamiatky začať s realizáciou obnovy. 

 

V priebehu obnovy vykonáva KPÚ štátny pamiatkový dohľad a zistené nedostatky hlási stavebnému úradu –  v prípade ohrozenie pamiatky, môže proces obnovy zastaviť. Vlastník sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Pokiaľ dôjde počas prác k nepredvídanému nálezu, majitel pamiatky je povinný tento nález ohlásiť. 

Po skončení či už konzervačných, reštaurátorských alebo rekonštrukčných prác, je potrebné odovzdať dokumentáciu realizovanej obnovy KPÚ.

 

 

Kde je možné získať finančné prostriedky na obnovu pamiatok? 

Ak ste vlastníkom historickej pamiatky, okrem vašich vlastných finančných prostriedkov môžete požiadať o finančné príspevky na obnovu pamiatky:

  • zo štátneho rozpočtu (Ministerstvo kultúry môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu obnovy, rozvoja a ochrany kultúrneho dedičstva v rámci programu Obnovme si svoj dom.)
  • zo štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Európsky sociálny fond, Fond solidarity EÚ)
  • nadácie a fondy, ktoré v spolupráci s domáci a zahraničnými prispievateľmi podporujú formou grantov rozvoj v oblasti kultúry, umenia a architektúry…
  • z dotácií z rozpočtu samosprávnych krajovMyšlienky na záver

Obnova historických pamiatok je možná, vyžaduje si ale čas, úsilie a výskum. Umenie renovácie používa špecifické techniky, ktoré pomáhajú obnoviť vzhľad pamiatok a zachovať ich historickú hodnotu. Malo byť ísť o tímové úsilie, ktoré zahŕňa nielen dodávateľov, ale aj architektov, pamiatkarov a profesionálnych reštaurátorov, ktorí majú dobré znalosti o histórii pamiatok, ich hodnote a pôvodnom dizajne. 

 

S obnovou historických pamiatok sú spojené viaceré výzvy, avšak chrániť historické architektonické dedičstvo našej krajiny má nielen cenný kultúrny význam, ale je aj dôležitým prvkom ekonomického rozvoja krajiny. Ochrana pamiatok by preto mala byť verejným záujmom.

Súvisiace články